SIS RMUTL

Policy for SIS RMUTL Application.

RMUTL Student Information System Application Version.2018.1.0 แอปพลิเคชัน SIS RMUTL บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบครบวงจรให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

Download

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Application SIS RMUTL

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำแอปพลิเคชัน SIS RMUTL นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในแอปพลิเคชันนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ

การลงชื่อเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน SIS RMUTL ในส่วนของเมนู E-Student และ Profile ทางมหาวิทยาลัยได้ให้บริการเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีสถานะการลงทะเบียน “ปกติ” และ “สำเร็จการศึกษา” เท่านั้น สำหรับการเข้าใช้บริการ (Login) แอปพลิเคชัน SIS RMUTL ท่านสามารถใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของมหาวิทยาลัย

การดูแลความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 053 921 444 ต่อ 1803 หรืองานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือช่องทางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

© Copyright 2018 SIS RMUTL by ARIT RMUTL. All rights reserved.